2. Thảo luận - Kinh nghiệm các bệnh đã xử lý được PC200-10 báo lỗi L03 CA2387