Cài đặt, cập nhật từ xa phần mềm CAT, PERSKIN 2023A