Volvo EW145B Service Information

#2
Chào bác. E xin thông số phần thủy lực của Volvo EW145B. Báo gồm cả thông số phốt các loại ty thủy lực. E cảm ơn bác