Đóng góp ý kiến

#1
Xin ban quản trị viên xem xét lại thành viên Tùng vi trắc chuyên gia cung cấp Tài liệu để làm tiền không phải ae trong hội không có tài liệu mà cho nhưng vô Hội là cùng nhau xây lắp cộng đồng hoàn thiện nhưng a tùng vi trắc mục đích vô Hội để chuộc lợi muốn làm tiền mong ban quản trị xem xét lại vụ này xin cảm ơn